Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 428 429 430 431 432 N.V.r,K.L.M.;; voor Ned.-Koloniën R.K.Kerkbest.v/d par.H.Familie B.en W.van Zeist Hoofd Luchtbescher mingsdienst B.E.A.Bing,Hoorder weg 1Soest 433 434 Voorzitter St"Borgst.fonds v/d Geld.Vallei" vraagt hoe de meldingsplicht voor wachtgelders wordt geregeld. antwoordt naar aanleiding van het schrijven van Burgemeester en Wethou ders dd.50 April j.1., 1e afd.no. 1940 dat het zich met den inhoud geenszins kan vereenigen en het zich voorstelt hierop binnen afzienbaren tijd nader terug te komen. herhalen hun verzoek om betaling van de kosten van het bezoek van het han delsonderwijs te Zeist door leerlin gen uit Soesterberg. In dit verband wordt er o.m. op gewezen, dat door Zeist steeds een loyaal standpunt is ingenomen door leerlingen uit Soes terberg zonder meer tot de openbare Uloschool te Zeist toe te laten. stelt voor den heer Wijsmuller boven zijn belooning als ploegcommandant 25,50) een belooning toe te ken nen van 4,50 per week als dagwaar nemer en voor het verrichten van ad-l ministratie en aan den heer de Zoete' 2,50 per week voor dagwaarnemen. vraagt te mogen vernemen of het mogef lijk is boomen te doen verwijderen, welke op 50 c.M. van de zijschei- i ding van zijn perceel staan. De Dir. v.Gem.werken brengt hieromtrent rap port uit bij schrijven dd.13 Mei 1941no.1559. I deelt mede, dat hem gebleken is, dat door O.v.Beest te Soesterberg geen gebruik meer kan worden gemaakt van de destijds aan hem verleende toe stemming om ten behoeve van de ex ploitatie van zijn kiosk water te mogen tappen uit de drinkfontein aan den Postweg. In verband hiermede is het gewenscht deze toestemming met ingang van het jaar 1941 in te trekken. zendt het jaarverslag over 1940. Beslot dingsp gerdei schrijd gewerl Beslot met he sing t De bij Soeste lang v beslot nemen Op het gaan. standp den he Aan ad zaak i van in De toe ingetr Kennis

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 279