Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud I 40 Best.Ver.tot Bestr der T.B.0. Soest 41 42 43 Best.Ver.tot Bestr T.B.C. Soest id. DirG-em .werken 44 45 Burgemeester en Wethouders van Utrecht Dir.Gem.werken vraagt een "bijdrage in de verpleeg - kosten over het 1e halfjaar 1941 ten behoeve van de navolgende pa- 'n tienten: Me j .F.Boersma, BJDamming Tj.Hoekstra, Me 2.M.J.Vervat Me 2MGJWijnb eek," bedr v./ 191,90 395,02 389,15 524,90 434,40 vraagt een bijdrage in de verpleeg- kosten over het tijdvak van 14 Oct. t/m 14 Nov.1940, ten behoeve van Hendrika Degenkamp, tot een bedrag van 92,80 vraagt te mogen vernemen of het Go 1 lege in beginsel bereid is een bij drage te verleenen in de kosten van verpleging in een sanatorium van J M.M.van der LugtMolenstraat 151 in deze gemeente. bericht naar aanleiding van de bij schrijven dd.18 November j.1. ge geven opdracht om ten aanzien van een grondafstand aan de Prins Bern-, hardlaan hoek Rembrandtlaan een op gave in te zenden van de kosten vei bonden aan het verplaatsen van het hek en de uitvoering van de overig* voorwaarden verbonden aan het over nemen van den grond. De bedoelde kosten worden in totaal geraamd op 72,=. Mede in verband met den afstand^ van vrond door H.koster wordt bij schrijven dd.9 Januari 1941 omtrent deze zaak nader rapport uitgebracht zenden een exemplaar der begrooting 1941 van den Keuringsdienst voor Waren. zendt kostenberekening inzake het aanbrengen van een zinkput aan de Vosseveldlaan, doch adviseert aeze niet te doen aanbrengen omdat zulks slechts tijdelijk zal helpen en na verloop van korten tijd de put zal moeten worden vernieuwd, hetgeen opnieuw kosten met zich zal br enge. tl tl II Tl 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 27