V cJ) voor het Wethou •no oud ot zich aharen ing van! iet han eerlin- erband door punt is Soes- enhare en. hoven ndant e ken- agwaar- van ad-1 e Zoete emen. il et moge-| deren, schei-j De Dir.j nt rap-j Mei is dati j veen i I kt van t oe- e ex- r te ein i ermede ming in te '40. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt ontheffing te verleenen van. de mel- i dingsplicht onder voorwaarde dat de werknemers-wach" j vei-ders zich "bij het G-ew .Arbeidsbureau laten in- t schrijven, wanneer zij de laatste zes maanden niet I gev/erkt hebben. Besloten wordt het Kerkbestuur te verzoeken spoedig 1 met het oog op den overdracht der wegen een beslis sing te geven. 'V 3 fVtj 1 De bijzondere omstandigheid dat de communicatie 1 Soesterberg-Soest is verbroken en Zeist in het be- I lang van het onderwijs medewerking verleent, wordt 1 besloten ook dezerzijds een royaal standpunt in te I nemen en tot betaling over te gaan. Op het voorstel van het Hoofd Lbd wordt niet inge gaan. Het Ooilege handhaaft zijn ten deze ingenomen standpunt zoowel ten opzichte van de betaling van den heer Wijsmuller als de heer de Zoete. Aan adressant te berichten, dat waar de vraag een zaak is voor den civielen rechter het College zich van inmenging in deze meent te moeten onthouden. oJj- De toestemming wordt met ingang van het jaar 1941 ingetrokken. I Kennisgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 280