Volg num rner Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum 435 436 437 438 439 Centr.Verificatie bureau- den Haag Best.Ver.t.Bestr der T.B.C.Soest Voorzitter Centr .Verificatie' "bureau, den Haag Idem 440 Best.v/d St .tot Beheer van het Soester Natuurbad zendt een rapport van opname van kas en administratie der woningbouwver- eeniging "Goed Wonen" over het 1e halfjaar 1941. vraagt een bijdrage uit de gemeentekai in de kosten van verpleging van: J.M.v.d.lugt v.7 Febr.t/m 6 Aug.'41 ten bedrage van 436,10 M.C.Jekel van 22 Febr.t/m 30 Juni'41 ten bedrage van 204,79 IJ.J.v.Woerden van 22 Febr.t/m 30 Junj| '41 ten bedrage van 204,79- brengt in behandeling het verzoek n. het best.der St .Bngendaalschool in zake ged .betegeling en ged.verhar ding van de speelplaats der school aan de MolenstraatAan het school bestuur, hetwelk voor een bespreking is uitgenoodigd en wordt vertegen woordigd door de heeren A.v.Asselt en het hoofd der school den heer Nij- hoff, wordt medegedeeld, dat de kos ten, welke nader zijn geraamd op 1125,= te hoog moeten worden ge acht en wordt in verband daarmede voorgesteld van een verharding met grint en leem geheel of gedeelte-j. af te zien. Gewezen wordt ook op het bezwaar, dat de kinderen, wanneer grint wordt aangebracht, bij vallen j vaak verwondingen krijgen. Kennis Tot he [wordt Met he loopi£ zoo gr het re liseei Gem.we ter pi brenge rapport betreffende de over 1940 van de Woning?! zendt in een jaarrekening st"Patrimonium" te Soest. zendt in een rapport betreffende de jaarrekening over 1940 van de Woning1 stOns Belang" te Amersfoort (wo ningcomplex Soesterberg) i verzoekt, onder overlegging van een exemplaar van de pachtovereenkomst en van de pachtvoorwaarden, machti ging tot het verpachten voor het badseizoen 1941 van de exploitatie van het tot het Soester Natuurbad Kennis Dep ar" Kennis zende] De mat behoorende B. J .Lieman restaurant aan te Amsterdam. den Heer 'V u,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 281