y sL van kas ouwver- et 1e meentekai van: Aug.'41 Juni '41 m 30 JxJj rzoek vaj ooi in- verhar- school school- sprekingl tegen- Asselt heer E de kos- d op en ge- rm ede ng met eltelijl k op hef oneer vallen ende de e Woning! ende de e Woning t (wo- van een nkomst nachti- het itatie orbad n Heer BESLISSING 3 iKerrK Kennisgenomen. I Tot het verleenen der onderscheidene bijdragen wordt besloten. iMet het bestuur wordt na eenige beraadslaging voor- loopig overeengekomen om een stroop welke 2 maal zoo groot is als voorgesteld te doen betegelen en het resteerende gedeelte van de speelplaats te ega- liseeren en beter te doen afwateren. Aan den Dir.v. Gem.werken zal worden opgedragen een en ander eerst ter plaatse op te nemen en daarover rapport uit te brengen. Aldeeling en No. Aanmer kingen Kennisgenomen en besloten de jaarstukken naar het Departement door te zenden. Kennisgenomen en besloten de jaarstukken door te zenden aan het Departement. De machtiging wordt verleend V f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 282