Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 446 447 1.1 rHLLvan Hoo- genhuijze Zeist. Hoofd luchtbesche mingsdienst 448 44 9 150 $e Afdeeling Hoofd openbare school in de Ker- kebuurt Gedeputeerde bta- ten tr- Korte inhoud zendt een afschrift van de uitspra; van den Centralen Baad van Beroep, waarbij de uitspraak van het Ambtena^ rengerecht inzake Mej.Blok wordt be ves.tigd verzoekt een bedrag van 1p0,= be schikbaar te willen stellen voor aai schaffing van 60 Oranje kruisboekje en voor zaalxiuur in verband met de opleiding van 20 E.h.B.U.blokploe- gen. deelt mede, aat Herrit Adelman op 14 Mei 1941 weder moest worden opge nomen in ue W.A.Hoeve en verzoekt te beslissen of de onderhoudsplich tigen een bijdrage moeten verloenen. neze patiënt we ra op 21 Januari 194 voor het eerst opgenomen in de in richting en op 7 Eebruari 1941 op verzoek der familieleden als niet hersteld ontslagen. Op 8 Maart j.1. werd door Uw College besloten geen bijdrage te vorderen van de onder houdsplichtige familieleden. verzoekt zijn woning te willen opkna] pen. Haar aanleiding van dit verzoel deelt de -Directeur van Gemeentewer ken bij rapport dd17 Mei 1941, no. 924 mede, dat het allereerst nooc kelijk is het buitenverfwerk van de woning te herstellen, waarvan de ko ten op .'.200,= worden geraamd. De gangen en de trap moeten eveneens worden geverfd, waarvan de kosten in totaal worden begroot op /.175,= Aangaande het hek wordt geadviseerd ^0 0 n li osten te maken en te wachten tot de verbreeding van de Middelvak" straat aan de orde komt. deelen mede zich in net algemeen te kunnen vereenigen met de beantwoor ding van de opmerkingen over de be grooting 1941. Verzoeken nog nader te worden inge^ licht omtrent de omstandigheden, dh het wenschelijk maken, dat de tech- nisch-ambtenaar j>e klasse bij gemeen tewerken (de Boer) wordt bevorderd tot technisch-ambtenaar 2e klasje*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 289