\>M. J,. BESLISSING De b'idragen worden verleend. Besloten wordt de ge zinsomstandigheden van de betrokkenen in verband me het verhaal van bijdragen opnieuw te doen onderzoe ken. Het Ooilege ziet de rapporten t.z.t. tegemoet. De bijdrage wordt verleend, De bijdrage wordt in beginsel verleend. Met beta ling van 2,50 per week door het gezinshoofd kan genoegen genomen worden. Besloten wordt voorloopig alleen de grondafstand van het perceel van den heer M.H.Koster uit te voe ren. Afdeeling en No. y wf v ii imJ «r Aanmer kingen Kennisgenomen. In afwijking van de meening van den Directeur wordt oesloten de put ter plaatse aan te brengen, aange zien dit de eenige mogelijkheid is om, zij het tij delijk, in de bezwaren tegemoet te komen. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 28