V BESLISSING 2e Kennisgenomen en besloten: {e. ie uitspraak tex kennis te brengen van den Raad; Me j«Prosman bij den Raad tex benoeming in vas ten dienst voor te dragen, nadat een gunstig advies van den Inspecteur der Volksgezondheid is gevraagd en verkregen. Toe ge staan Afdeeling en No. Aanmer kingen besloten wordt de Kosten voor rekening der gemeente te nemen de Invaliditeitsrente ad j.1,4} per week, dient aar de gemeente te worden overgedragen. Besloten wordt dit jaar woning uit te voeren en bi^ verbeteringen te regelen. geen werkzaamheden ciciX1 Cl 0 de begrooting 1942 deze t/c 1° e i Besloten vvordt een afschrift van het rapport van den directeur van Gemeentewerken aan Gedeputeerde Staten te zenden met de mededeeling dat het Colle ge den post op de begrooting meent te moeten iiand liaven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 290