BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen plaat— jn door ■ceel iterbe rg ken ad- 941 je toestemming wordt verleenci gesloten wordt de herstelling te doen uitvoeren con form het laatste advies van den directeur van Ge meentewerken en daarvoor een creaiet te vragen-van 48^,= of rond 500,=. Voorts wordt besloten 17 stalen kastjes voor de agenten aan te koopen en daarvoor een crediet aan te vragen niet hooger dan j 250,=. De directeur van Gemeentewerken zal vooraf prijsop- van de kastjes uienen te vragen. gaaf n ver- ezeld n advie-' Gelet op het advies van jouw- en woningtoezicht no- 21, wordt besloten de bouwaanvrage no1/1687 in te willigen Naast deze bouwvergunning zal aan den Vergunning houder Mac Gillavry worden medegedeeld, dat de be woning van het zomerhuisje in strijd is met de bouwverordening, doch dat het hem wegens de buiten gewone tijdsomstandigheden tijdelijk wordt vergund tot 1 Januari 1942 het zomerhuisje te bewonen.Voor 1 Januari 1942 zal zoonoodig verlenging van de tij delijke trergunning moeten worden aangevraagd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 292