Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud j le Voorzitter ,55 45. 457 458 E-.Armbestuur ..Portuün HarremaE Directeur van Ge meente verken De Voorzitter 459 460 De Gemeentesecre taris De Gemeentesecre taris. stelt aan de directie der h.V. v/h Gebr.üogenbirk te Laren, welke in cie vergadering voor een bespreking is uitgenoodigd, voor, om voor de meente de rioleering voor weg 104 aan te ordt een pr^ In verband daarmede sop^uve ^evraagd bericnt omtrent het verpachten van gemeentegrond aan den Soesterengwe^ tegenover het kasteeltje. Medegadeel wordt, dat door gemis aan voldoende afscheiding, door een oer huurders meer grond in gebruik is genomen, waarop deze recht had. brengt rapport uit over klachten in zake huurbetaling door Dewoners van net complex wonin& te Soesterberg. «woningen van "Ons Del; deelt mede, dat in het gebouw van dej Hersteld Apostolische Zending aan de Eembrandtlaan zonder toestemming va het College ingrijpende veranderingen zijn aan0eDracht. Adviseert tot he aanschrijven van de eigenaren tot Int doen verwijderen van alles, dat zonde vergunning is gebouwd en veranderc deelt mede, dut door Bouw— en v/oni toezicht is geconstateerd dat zonder, een bouwvergunning wijzigingen worde, aangebracht in het perceel Burg.Gr- thestraat 53, thans in huu, oij ue a deeling vf.A» der il.S.D. Het werk ia stop0elegd. Spreker verwacht proces verbaal en een rapport van Gemeente werken stelt het College mondeling voor aar J.Gnstenk en Mej.D.flapper wegens verricht overwerk op ^onuag 11 Mei gedurende 5 uren aan overwerk uit 'te betalen resp. ƒ.6,20 en .5,20. deelt mede dat tot 1 September a»s de administratie Winterhulpzoodanig is verminderdaat de administrati- krachten, ae heer Clements en -ej- van de Giessen gemist kunnen worden O' P O*" lp - -n n -1- •- 00

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 295