Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 461 Dir.v.Gem.werken 462 463 464 465 466 467 A.A.J.M.Ram Dir.Gem.werken Dir.v.Gem.werken Voorzitter P .Renooy,Birkstr 26a, Soest Dir.v.Gem.werken zendt een nieuwe taxatie in voor de brandverzekering van woningen van woningbouwverenigingen. deelt mede van welke toestellen der Soester Turnclub hij gaarne gebruik zal maken. Een vergoeding van maxi mum 50,= per jaar-wordt gezien de vacanties en de geringe slijtage zeer billijk geacht. bericht dat J.A.Staal voor de ver breeding van de P.C.Kuyperstraat voor zijn perceelen F.C.Kuyp er straat! 12 en Korte Brinkweg 26 een prijsop gave heeft gedaan voor het verplaat sen van het bestaande hek, lang 30 M. Gevraagd wordt om machtiging om deze werkzaamheden aan den heer Sta voor 90,= te gunnen. deelt mede, dat van CJ.v.Hengstum een prijsopgave is ingekomen voor het plaatsen van een hek op den hoe van Weedestraat-P.C.KuyperstraatGe vraagd wordt om machtiging om het werk aan dezen op te dragen voor eer som van 7 62, Een wijziging der constructie was noodig, omdat de aa nemer niet voldoende ijzeren buis kon verkrijgen. stelt voor aan het bestuur der Maria school de indertijd gestorte waar borgsom groot 14.250,= wegens bout der school aan de Mariastraat terug te betalen, daar intusschen 20 jaar zijn verloopen. verzoekt vergunning tot den verkoop van zwak alcoholische dranken in den voortuin van zijn perceel. De Insp» v.Pol.heeft tegen het verleenen van, de gevraagde vergunning geen bezwaarU deelt de voorwaarden medeonder wel ke 'evr.Storms v.d.Bosch, eigenaress' van het perceel F,C.Kuyperstr11 ëra zou willen afstaan voor de verbree ding van dien weg. Geadviseerd wordl' op de gestelde voorwaarden onder 3 5 en 6 (plaatsing nieuw hek enz.) ni ejj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 299