Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud num mer 471 Insp.Bouw-en Wo ningtoezicht 472 Insp .Bouw- en Wo ningtoezicht 473 Best.v/h Waterscha "Middelwijk" 474 475 476 R.K.VerMoeder- schapszorg P.J.Regnery, Vre dehof str.5» Soest Dir .Gem. wer ken doet een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 9 December 1936 betreffende het wegenfonds. De Com missie Grondbedrijf en ïïitbreidings plan heeft tegen de voorgestelde wij zigingen geen bezwaar. geeft advies over een door Y/.Roest gedaan verzoek om terugbetaling van een in 1928 in het wegenfonds ge stort bedrag van 168,=. De Commis sie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan kan zich met de voorgestelde terug betaling vereenigen. verzoekt mede te werken aan een be hoorlijke waterlossing in de omge ving van de Ferd.Huycklaan. zendt het jaarverslag over 1940. verzoekt wederom vergunning voor het plaatsen van stoeltjes op het trot toir vóór zijn perceel. biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 303