Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Gedeputeerde Sta ten. Directeur van Ge meentewerken B.V. v/h Gebr.IIo- genbirk te Laren (N.H. Gedeputeerde Sta ten Inspecteur van politie deelen mede in beginsel geen bez te hebben tegen het raadsbesluit d 24 Pebruari 1941 tot'wijziging der meentebeOrooting, doch meenen dat uitkeering aan de Provincie ad ƒ.10.978,= in ^én jaar ten laste vai den gewonen dienst kan worden ge bracht bericht naar aanleiding van de ver-i bouwing in het perceel Burgemeester! gel del Grothe straat voor de aang 53 (w.A.huis) ele genheid en steltI te deponeert! deelt naar houd op 27 leggen van 104 kan uitvoeren voor een .2627, aanleiding van Mei u1mede, een rioleering het onder I dat zij rif 1 Wegens maatregelen gerhand kunnen de werki ter niet geheel overeenkomstig de som van van Iioq aamheden ecl. rden worden verricht,v materialen orden vervaardigd. maatrege- stelde voorwc aangezien verschillende materialen niet meer mogen w Voorts wordt verzocht die len te willen treffen, dat cie leidii gen, als genoemd in de voorwaarden sub art.IX worden gelegd, waardeer de N.V. met deze werkzaamheden zoo spoedi0 mogelijk een aanvang zal kan-j nen maken. geven m overwe tot heffing van jmg een re enten ver ordening] voor inen- vasf ting tegen typhus en paratyphus te stellen. stelt voor aan JJ«E.Klarenbeek /•14,70 te betalen als schadevergoe ding voor een ingeworpen vensterruit II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 307