v'£, v- "Cr BESLISSING Besloten wordt aan het College van Gedeputeerde Sta ten in een gemotiveerd schrijven mede te deelen dat in verband met andere bijzondere niet vooraf voorzie ne uitgaven bezwaarlijk aan het verzoek kan worden voldaan. Aangezien is komen vast te staan, dat inmiddels ove eenkernstig de bouwverordening een bouwvergunning is aangevraagd, wordt besloten niet verder op het opma ken van een proces-verbaal wegens overtreding dei- verordening aan te dringen. Aan den Baad zal, onder overlegging van de eorresporji dentie met de II.V". v/h Gebr.üogenbirk, worden voor gesteld in weg 104 voor rekening der gemeente een rioleering aan te leggen en de werkzaamheden in ei gen beheer te doen uitvoeren, waarvoor een crediet noodig is van 2250,=. Voorlocpig wordt besloten Gedeputeerde Staten te ils grondslag de gemengde wijzen op het bezwaar hoofdsom te nemen nu vervallen. Conform besloten. om de Afdeeling en No. Aanmer kingen 1^- A hoyj V Si ■emeentefondsbelasting is n^>. P7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 308