I Volg num mer Afzender of voorsteller 482 483 Gem.secretaris Jv .d .Br emerKerk pad N.Z.13» Soest 484 485 486 487 Dir .Gem.werken Datum Centr .Bur .uit het Ned.Landboomité Dir.Gem.werken Ged .Staten Korte inhoud adviseert onder overlegging van een schrijven van den leider der afd. Persoonsbewijzen waarin om uitbrei ding van personeel wordt gevraagd, de heer P.J.Clements tot uiterlijk 1 Januari 1942 aan te stellen als tijdelijk ambtenaar tegen een beloo. ning van 21,50 per week. verzoekt intrekking van de hem ver leende vergunning tot het leggen o.q hebben van een laagspanningskabel in den Korte Melmweg, aangezien deze ka bel is verwijderd. Uit het rapport van den Dir.v.Gem. werken blijkt dat bedoelde kabel in^ derdaad is opgeruimd. rapporteert, dat door A.Roest, SmitSh weg 51a te Soest, niet is voldaan aan de aanschrijving van 28 Februari 19^ betreffende de verbetering van de drinkwatervoorziening van zijn huis. bericht naar aanleiding van een be spreking over de ingevolge de HinüerJ- wet aan de Coöp.Landbouwvereen.te Soest verleende vergunning voor de plaatsing van een hamermolen c.s. De Dir.v.Gem.werken rapporteert dd. 30 Mei 1941. deelt mede dat het R.K.Kerkbest .S berg niet heeft voldaan aan de aanschrij ving tot het verbeteren van de woning Rademakerstr.17 en adviseert tot hel opnieuw uitzenden van een aanschrij ving, daar door de huuropzegging het probleem voor het kerkbestuur niet is opgelost Een nader rapport dd, 29 Mei 1941 is bijgevoegd. Geadvi- jt seerd wordtaan het Kerkbestuur een laatste waarschuwing in scherpen vorm te richten en de zaak vervolgen® bij uitblijven van succes, in handen te geven van den heer Insp.v.d.Volksj'j gezondheid ingev.art.18 Woningwet. verzoeken een wijziging der legesver ordening te bevorderen, zulks voor zoover de leges voor ventvergunnin gen betreft Confc gaand in d1 den: a de 5. de we ma ode we De ve Besla tweed Fs r r Beslo verbo Beslo schrij keh i y m a o.tn n i,o oov Aan d« ordeni eenkor l'-i.* i K ».*4; i k r a i H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 311