v /A^ V 3 3' BESLISSING Afdeeling en No. iran een afd. Ltbrei- caagd 9rlijk 1 als i beloo- im ver- ïgen o.ql, cabel in deze ka- r.Gem. ibel in- Smitsj-Y .daan m lari 19^ m de n buis. en be- Hinder- n.te or de c.s. rt dd. st .S 'bei? schrij- e woninj tot het schr^j- ing het niet rt dd, advi- I uur een pen rvolgenf handen d.Volksf gwet gesver' voor unnin- Oonform het advies wordt de heer P.J.Clements in gaande 9 Juni a.s. benoemd tot tijdelijk ambtenaar in dienst der gemeente onder de volgende voorwaar den: a. de benoeming geldt tot uiterlijk 1 Januari 1942 5, de opzegging van het tijdelijk dienstverband^kap wederzijds geschieden met inachtneming van één maand; o, de belooning wordt vastgesteld op 21,50 per week. De vergunning wordt ingetrokken. i sol; j 5 t i o v o o 1 o Besloten wordt overeenkomstig de Woningwet een tweede aanschrijving uit te zenden. Besloten wordt de voorwaarden aan de vergunning verbonden te handhaven. Besloten wordt het Kerkbestuur opnieuw aan te schrijven in den geest als door den Dir.v.Gem.wer- keh in zijn rapport aangegeven. Aan den Raad zal worden voorgesteld de leges ver ordening opnieuw gewijzigd vast te stellen over eenkomstig het ontwerp. 'V "baji V Jj V yols, ccY Aanmer kingen - Y Y Y J Y T v 0 DYI.JL Z 'SIV -Si l v .1" C S f Mf .rjb ;;,uT D fv t a *;or 1'; £t ti -;3* 'i ft t ,9 5 --,£5. 70X0. D'S j.'Vv' 3 1' TiW G7jt C.l! "1 -3 O 0 Cl O O O 9- 3 jJ O .107 7 r.iv ar: i: a s c x 9 v ie v r r:..co r v r Ijrxxa. •ior, Sitos 3 3 C 91 Ï130 737 i:cn Tf.7 b> i tft'd li ac t c 9b tiiisiv "ion i n 7 ,79 nni .r ;l.0 7;9 7 no H r.rs*(3O f1 Y "10 0 Y j O 'N, O u 1 O s t. O 01 n i v rt v y Y8i3 V üfl V. C W O ft 1 o.'. .oie.vn o i i ira o. Mie.-, iv s (is ov 39; o mo ïJeoc.fj 110 .09 .ilat..: r.i oho "jioy 79." r;.'9 mm n 1 t C <"7 nx D.' pj. 0 3i' t i-n'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 312