Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 488 Weth,Hilhorst 489 DirvGemwerken 490 Secr.Gen.Dep.v« BinnenlZaken 491 492 493 Dir.der Arbeids beurs Inst.v.Soc.Onderz v/h Ned.Volk Wed.J.Smeeing, Soest deelt mede, dat de klompenmaker J.v.d.Lugt, Molenstraat alhier, hem gevraagd heeft een doode wilgenboom staande aan de Eerd .Huycklaan te mogen rooien tegen betaling van 2,50. deelt mede, dat de prijs van een 55-tal coniferen, welke noodig zijn voor het benemen van het zicht van. af de Schrikslaan op het aan S.E.C, verhuurde voetbalveld 325»= zal zijn. In verband met de hooge kos+ teh wordt voorgesteld van den voor genomen maatregel af te zien en aai de vereeniging S.!E.C. te verzoeken de bestaande schutting wat te ver ven of te cabolineeren. deelt mede, dat het schrijven van 16 Mei 1941 (ontruiming perceel Oudi Tempellaan ,6 van H.L.van Royen) gws nieuwe gezichtspunten opent, waar door het standpunt, vervat in zijn brief van 2;1 April 1941 gewijzigd zou kunnen worden. zendt het verslag van den toestand en de verriöhtingen van de Arbeids beurs, gedurende het jaar 1940. vestigt de aandacht op het instituut en verzoekt, indien mogelijk, öok de rechtstreekschen financieelen steun. vraagt vergunning tot het verbouwêfl van een woonhuis aan den Nieuweweg' Weth.G-asi 11e stelt voor de beslis sing op het verzoek te verdagen ea inmiddels een onderzoek in te stel* len omtrent het volgende. Het komt den laatsten tijd veelvuldig vooi» dat voor het bouwen genn materialeïl worden toegewezen. In derg.gevalle® is het vreemd om van gemeentewege» niettegenstaande geen materialen mogen worden verbruikteen bouw-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 313