7 v 6 1/ Jjx. naker lier, hea Llgenbooa lan te 5 van m een >dig zijn .cht van. tn" S.E.C, i,= zal >ge koe* len voor- tn en aai trzoeken te ver en van ceel Oudé yen) g*wj waar in zijn i jzigd oestand Arbeids- 940. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt de vraag ter afdoening te leggen in handen van den Bir.v.Gem.werken met machtiging de boom te verkoopen voor 2,50 indien de verkoop naar zijn oordeel geen bezwaar oplevert* Boor het Ooilege wordt besloten af te zien van de hooge uitgaven en geen coniferen te planten. Aan den Bir.Gem.werken zal worden verzocht na te wil len gaan of aan de schutting door cabolineering of eenvoudig schilderen een beter aanzien is te geven Beze werkzaamheden waren als noodmaatregel uit te voeren in verband met de steeds hangende plannen tot stichting van een nieuw sportterrein binnen de gemeente Op grond van de herhaalde uitnoodiging van den Se cretaris Generaal de kosten van gemeentewege te be talen, wordt besloten hiertoe noodgedwongen over te gaan. Echter wordt door de vergadering besloten de heer H.l.van Royen onder mededeeling, dat de kosten op aandringen van den Secretaris Generaal door de gemeente zullen worden betaald, te wijzen op de eigenaardige omstandigheiddat de gemeente aansprakelijk is gesteld voor uitgaven welke ge heel in zijn belang moesten worden gedaan, daar anders de goederen verloren zouden zijn gegaan. Verzocht zal worden de kosten aan de gemeente te restitueeren. Kennisgenomen. Het verslag zal den Raad worden aangeboden. oa k' 30)52, instituut k, ook eelen er bouwen euweweg< beslis- agen en te stel' et komt g vooi» terialefl gevalle11 tewege» ialen bouw- Voor kennisgeving aangenomen. J.J* V AsTU Besloten wordt: Ie. de beslissing op het verzoek te verdagen. 2e. aan den Inspecteur der Volksgezondheid de vraagj; voor te leggen als hiernevens bedoeld. vergunning af te geven. Be vraag is of het College in derg.gevallen de vergunning zou kunnen weige ren, te meer daar anders de vergunningen voor derg bouwwerken onder controle moeten blijven van Bouw en Won.toez., hetgeen veel werk medebrengt. Be weth.is van meening dat hierover een vraag ware te richten aan den Insp.der Volksgezondheid van Meurs (X-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 314