Volg num mer Afzender of voorsteller 494 Afd.financiën 495 B.en W.v.Amers- foort 496 497 498 499 Woningbureau In- sulinde Voorzitter Datum Ged.Staten Gem.secretaris Korte inhoud "biedt ter vaststelling aan een ont- werp-voordracht tot wijziging der gem.begrooting en der begrooting van het gasbedrijf voor 1940. deelen mede, dat aan de ingezetenen dezer gemeente maaltijden kunnen worden verstrekt door de Centrale Keuken te Amersfoort. deelt mede, dat zijn lastgever W.Su- kei, wonende Beukenlaan 22 wenscht te besluiten tot aankoop van den grond aan de Beukenlaan, kad .bekend als gem.Soest in sectie G nos.2645 en 5876, groot 1.080 M2 voor een koopprijs van f2,50 per M2onder voorwaardedat bedoelde grond niet verpacht is. deelt mede een schrijven te hebben ontvangen ven den Secretaris—Gene raal Van het Département van Binnen landsche Zaken, waarin verzocht wor te bevorderen, dat eenige verbete ringen worden aangebracht met be trekking tot enkele onderdeelen van de Brandweer in deze gemeente. De kosten der hlerbédoelde voorzienin gen worden geraamd op 12.350,= in totaal. itsrwaen oca O 01 O s 1 oer zenden een goedgekeurd gemeenschap pelijk besluit van de Raden der geffl» Baarn.en Soest tot het aangaan van een overeenkomst inzake wederkeerig® gaslevering en verzoeken art.8 laaf* ste lid van dat besluit te wijzige» volgens de aangegeven redactie. legt over een rapport van den regi strator inzake de voorraadpositie v.papier, stencils e.d. met advies voor de uitgaven in de gemeentebe- f rooting posten in te stellen met ien verstande, dat ie voorraden aan het einde van het dienstjaar tj> IIUJV' >v IW hu i i »V» «»*ir 1 i n# 'i abw. mt.U-m '711} I. r i »/.«i f i.>- t 5 riT'D C 1 C tF C ~i T -!V-r - -i. i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 317