'.«f V2 ïP Jr V küjf. Aanmer kingen Afdeeling BESLISSING Aan den raad zal het voorstel worden gedaan con form de voordracht Besloten wordt aan de voorgestelde regeling deel te nemen. In dit verband wordt besloten: 1e. den Raad met de voorstellen van het gemeente bestuur in kennis te stellen met voorstel te be sluiten aan de regeling deel te nemen en het Collel ge te machtigen de kosten voor rekening der gemeen te te nemen. In een volgende vergadering zullen de finanoieele gevolgen in een ontwerp-besluit tot be-j- grootingswijziging worden geregeld. 2e. den Secretaris te machtigen namens het College ïïï"~overleg met Amersfoort maatregelen te treffen tot tijdige inwerkingstelling der regeling. Besloten wordt aan den Raad voor te stallen den grond aan W.Sukel te verkoopen voor 2,50 per M2. r Het College besluit bij den Raad voor gemeld doel een crediet aan te vragen van 12.350,=. V rcoci. Besloten wordt den Raad voor te stellen art .8 laat Soe lid van het gemeenschappelijke besluit te wij zigen overeenkomstig het aan te bieden ontwerp-be sluit of ^esluit den Raad voor te stellen een -rediet ad 2.000,= beschikbaar te willen stellen en posten in de gemeentebegrooting in te stellen. ^-e -• v 0„r. tio A>/^" ..V •t. ,M t j "'O i T4 r r -\ v i .-XV J'. - v 5. - f j f •rc; TV r -V Vi.V-,.S J- -I V TA J C V 'T r i *i V va- v t- 1 i - f O t.' O t i, Q I r TT i fl UiT r,- ,J V -» •'*- j U r O C. h f44 - bi --f i hi ,Vi C. V h 3 ri f) -v 1, .1 auh u o» - i '.*1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 318