Volg num mer Afzender of voorsteller 500 Pr ov .DirdWint er hulp Nederland 501 502 503 504 B.J.Lieman Secr.Gen.v/h Dep. v.Opvoeding, We tenschap en Cul tuurbescherming Datum Korte inhoud RKSchoolhestuur te Soest Voorzitter naar het volgende dinnstjaar wor; 1 overgeboekt. Een crediet van 20( J ware bij den Raad hiertoe aan te gen. deelt mede niet bevoegd te zijn ra lariskosten ten laste der Winter hulp te nemen. vraagt verlof A voor het restaurant] van het Soester Natuurbad. wijst op de wensohelijkheid, dat ar het geven van zwemonderwijs in de hoogere leerjaren (zesde en hoogere van de lagere school een aanvang wordt gemaakt. Verzocht wordt ten aanzien van deze aangelegenheid coi tact te zoeken met de bijzondere scii len en de besturen van de semi-ge meentelijke en particuliere zwemgels-rl genheden. Eveneens is overleg met den Insp.v/d lichamelijke opvoeding en den Insp.v/h Lager Onderwijs noot zakelijk. bericht omtrent het ingekomen schril- ven van de Oommissie van toezicht i het lager onderwijs inzake den toe stand der R.K.Uloschoolmet welk schrijven het bestuur zich geheel k vereenigen. Vertrouwd wordt, dat h gemeentebestuur de school zoo spoe dig mogelijk weder in orde zal lat maken deelt mede in de vergadering van d' Oommissie Grondbedrijf en Uitbrei- breidingsplan te hebben besproken het schrijven van de Prov.Bebouwing^ commissie dd.6 Mei 1941, waarbij de- bezwaar maakt tegen het plan Vrede- i hof en de wenscheli jkheid uitspreeKj om de uitbreiding der gemeente aig, heel te bezien. De Commissie zou n* De v« gen 2 Hulpt band op rt Indie geen stele Maarl Het Ti Weth. Soest beslc het l hoofd zal schol zoono zwemo len z Stich Intus macht gen t ste w Beslo len d; vangs wette geme e: Goedg< verzoe een be een a] De dag Inspec

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 319