V ^li- BESLISSING \?Jb- J*. Aideeling en No. Aanmer kingen De vergadering is van oordeel dat de kosten gedra gen zouden kunnen worden door Maatschappelijk Hulpbetoon. Aan het Bestuur van M.H.zal in dit ver band verzocht worden goed te vinden, dat de kosten op rekening der instelling worden geboekt. Indien het Bestuur van M.H.tegen de overboeking geen bezwaar heeftzal den Raad worden voorge steld het besluit tot begrootingswijziging van 10 Maart 1941 in te trekken. Het verlof wordt verleend. 'H' v>ij. 1 -• »- Weth.Gasille deelt als voorzitter van de Stichting Soester Natuurbad mede, dat het stichtingsbestuur besloten heeft voor de georganiseerde schoolbaden het bad vrij te geven. In een onderhoud met de hoofden der scholen is overeengekomen dat getracht zal worden de in het leerplan der onderscheidene scholen/^opgenomen uren voor gymnastiekonderwijs zoonoodig samengevoegd, bestemd zullen worden voor zwemonderwijs en zwemoefening. De hoofden der scho len zullen volgens afspraak aan de Secretaresse de Stichting schriftelijk hunne plannen mededeelen. Intusschen is het verzoek of B.en W.een algemeenè machtiging van den Inspecteur zouden kunnen verkrij gen tot afwijking van de lesroosters. Tot dit laat ste wordt voorloopig door de vergadering besloten. V Ji- 1a b ff. P Besloten wordt aan het schoolbestuur mede te dee- len dat het moet trachten het gebouw uit de ont vangsten wegens huur op te knappen, aangezien geen wettelijken grond aanwezig is om de kosten op de gemeente te verhalen. v Goedgevonden wordt den Insp.d.Volksgezondheid te verzoeken zijn medewerking te willen verleenen tot een bespreking van de uitbreiding der gemeente en een algeheele wi.1ziein£r van het ui tb-rei di nvsnlan De dag voor de te houden bespreking ware aan den Inspecteur over te laten. i - v. -» Q - - u --- - C. -• - 1 c - r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 320