Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 505 Voorzitter 506 507 Weth.Gasille Voorzitter 508 Dir.Gem.werken op prijs stellen indien Ir.van Meurs Insp.v.d.Volkshuisvesting in verband met het vorenstaande voor een besprei king werd uitgenoodigd. Voorts breng; de Voorzitter in behandeling het schrijven van den heer D.van Aalst, rentmeester van Vredehof, waarbij de} ze informeert naar den stand van za ken. brengt ter sprake het verslag der be spreking met een tweetal ambtenaren van het Departement van Sociale Zaken over de instelling van het instituut wac htgeldregeling. Meer in het bijzonder vraagt de Voor zitter of het College, gehoord de na dere toelichtingen der ambtenaren, bereid is het maximum bedrag van de gemeentelijke subsidie in de uit te keeren wachtgelden, bepaald op f 15 per week, in te trekken. stelt voor in het belang van het ver keer twee aanschrijvingen te doen uil; gaan tot snoeiïng van te hoog op groeiende hagen tw. De heg vormende de scheiding van het perceel eigenaar Dr.Juyer a/d Prins Bernhardlaan en de heg hoek Juliana- plein«rJulianalaan, eigenaar R.L.van den Berg, Julianaplein 5. deelt de vergadering mede, dat hij als politiemaatregel aan Pieters, Molenstraat O.Z.alhier, het toezicht heeft opgedragen over de onbewoond en ongebruikt staande perceelen der Duitsche Weermacht. Ook de borden langs de wegen enz.staan onder con trole van Pieters. Voor deze werk zaamheden vraagt spreker ingaande de ze week 15,= crediet per week. biedt ter behandeling aan een verzoel om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 321