vJtr l Meurs erband bespre- i breng-; et ,lst, bij de-- an za- der be naren e Zaken tituut e Voor de na ren, an de t te 15,= et ver* oen uil sp an het Prins Liana- [i.van hij 5zicht >ond 1 der len con- srk- ïde de+ c. rerzoelj: m de i. BESLISSING Het maximum bedrag aan subsidie in de wachtgeldrege ling wordt ingetrokken. De algemeene regelen ten aanzien van de subsidiee- ring in de uitkeeringen verstrekt ingevolge wacht geldregelingen zullen worden opgevolgd. Het standpunt van het College dat slechts gesubsidi eerd wordt ten behoeve van wachtgelderswoonachtig binnen de gemeente, blijft gehandhaafd. Een en ander ter kennis te brengen van het Departe ment van Sociale Zaken. Conform besloten. Afdeeling en No. Aanmer kingen Het orediet wordt verleend. ?n llet advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. Juni 1941 wordt besloten de aanvrage no.2/586 in te willigen. ?8,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 322