Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 509 510 511 512 .Directeur Gasbe drijf Directeur Gemeente •werken Jhr.Mr.K.JSchore Directeur werken Gemeente- 515 514 P.vv. Blaas E.Vos 515 Secretaris-Generaal v/h Departement van Binnenlandsche Za ken, s-Gravenhage Korte inhoud stelt voor de belooning van de ar beidscontractanten ivie j .v .d .koppel er Mej.Sirag met ingang van 1 Mei 1941 te bepalen op ƒ.900,per jaar. doet gewijzigde begrooting toekomen betreffende de verandering van de speelplaats der EngendaalschoolOp gemerkt wordt, dat daarbij is rekenir gehouden, dat slechts een oppervlak te van 35O M2 zal worden betegeld. bericht dat partij Olyslager de pro ceskosten, tot betaling waarvan zh bij vonnis was veroordeeld, heeft be taald. Van de gemeente wordt gede clareerd een bedrag van ƒ.88,85» doet voor de inrichting van het ter rein voor lichamelijke oefening bij d school aan de Beetzlaan een gew^jzig begrooting en een gewijzigde beschrij-i ving toekomen. «Vat betreft de bestemming van het gedeelte van het terrein, uat oor spronkelijk de bestemming van handbal terrein had, wordt voorgesteld dit j gedeelte thans aan derden te verpacif ten. verzoekt nem met ingang van 1 Mei 1941 eervol ontslag te willen ver- leenen als commies ter secretarie. verzoekt een verlof A voor de groot benedenzaal van het perceel hurg. Grothestraat no.55* Inspecteur van Politie heeft tegen het verlee- nen van een verlof geen bezwaar, tei wijl de localiteit aan de wettelijke vereischten voldoet. deelt mede, dat het risico voor oor logsschade van woningbouwvereenigih" gen zonder meer dient te worden ge dragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 325