*/fr *3 V JU V 4 o w G. V. BESLISSING Afdeeling Aanmer en No. kingen Besloten wordt de vergoeding voor te verrichten we zaamheden door Mej.T.B.H.v.d.koppel en Mej.J.Sirag aan het gasbedrijf bij arbeidscontract opnieuw te re gelen en te bepalen dat de vergoeding wordt vastge steld op ƒ.17,50 per week. Alvorens dit besluit van kracht te doen zijn zal het advies der dascommissie worden ingewonnen. Besloten wordt de nieuwe begrooting tot een bedrag groot 827,= ter kennis van het schoolbestuur te brengen en daarbij mede te deelen dat het College bereid is den fiaaa voor te stellen de wettelijk voor ges.cnreven medewerking te verleenen tot uitvoering der werken. De declaratie wordt goedgekeurd. Besloten wordt het verloop van de procedure ter ken nis te brengen van den Baad. Be gewijzigde begrooting en beschrijving worden goed gekeurd. Besloten wordt het overblijvende terrein als speelruimte te blijven bestemmen nadat het op eenvoudige wijze is geëgaliseerd. rk- Het ontslag wordt overeenkomstig verzoek eervol ver leend Het verlof wordt verleend overeenkomstig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. Besloten wordt de mededeeling ter kennis te brengen van de besturen der Woningbouwvereenigingen. Be verzekering der woningen van Patrimonium als zijn do afgesloten zal aanvaard moeten blijven. J Jr (loriP' hi 6 o -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 326