Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 516 Afdeeling Financie n verzoekt te willen beslissen of nog kan worden doorgegaan met de verstre king van voorschotten aan A.Fox en J.Blankenstein, resp. /•3>50 per wee en 20,= per maand. 517 De Voorzitter zegt van oordeel sluit van den 1 518 Directeur Gemeente werken te zijn, dat het be- Movember 1951» 4e afd .no2256waarbij de toenmalige Bu gemeester de vertegenwoordiging van de gemeente ten aanzien van het slui ten van arbeidsovereenkomsten opdraa aan den Technisch-Ambtenaar belast met de leiding van Openbare Werken el den Technisch-Ambtenaar van het Gas bedrijf, aanleiding heeft gegeven tot de opvatting, dat genoemde hoofden van dienst gerechtigd zouden zijn per soneel, waaronder administratief per soneel, buiten het Ooilege van B.en W. om aan te nemen. Aangezien dit geenszins de bedoeling is stelt Spief ker voor aan de hoofden van dienst mede te deelen, dat slechts het teeke nen van de overeenkomsten, namens den Burgemeester door hen kan geschieden doch dat het administratief personee. op voordracht hunnerzijds door B.en moeten worden aangenomen en de arbei ders na overleg met den betrokken Wethouder biedt ter behandeling aan een verzoe om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teexeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 327