Bespreking met den Directeur van het Gasbedrijf van Zeist in de vergadering van Burgemeester en Wethou ders op 14 Januari 1941. Voorzitter: LIr.A.L.des Tombe» Secretaris: J.G.A,Batenburg» Tegenwoordig de beide Wethouders alsmede de Dir.Gasbe drijf Zeist en de Directeur Gasbedrijf Soest. De Directeur van het Gasbedrijf van Zeist, nader aangeduid als de heer Buijs, deelt mede dat hij naar aan leiding van een schrijven van 5 April 1940 van B.en W. e°en antwoord heeft ontvangen waarin vier vragen worden gesteld De eerste vraagzin het contract een bepaling op te nemen, dat de vosten van uitbreidingen, welke door de gemeente zijn gevraagd en waarvoor .zij een bepaald ge bruik moet garandeeren, tot geen hooger bedrag zullen worden terugbetaald dan zij werkelijk hebben bedhagen, inbegrepen verrekening van het reeds te vee.1 betaalde, is reeds beantwoord door het voorstel door Zeist zelve gedaan. De tweede vraag n.i. uitkeering aan Soest van -g- cent per M3 betaald gas, dat in Soesterberg is afgele verd (thans bedraagt deze uitkeering 1/10 cent) ontmoet volgens mededeeling van den heer Buijs bij zijn gascom- missie bezwaren. De Commissie vindt daartoe geen aan leiding. Spreker vraagt nadere motieven tot deze gestel de vraag aan het College. De heer ICerkhoff zegt dat er groote onbillijkheden in het contract zaten. Zeipt geeft 1/10 cent van het betaalde gas per M3doch heeft het recht om van de in woners 1 cent per M3 meer te vragen. Soest stelt zich op het standpunt dat zij meent 50 van deze winst te mo gen vragen, temeer waar Zeist geen meerdere exploitatie kosten heeft bij de gasvoorziening Soesterberg. De heer Buijs zegt dat alle gemeenten die door Zeist gas geleverd krijgen 1 cent per M3 meer betalen. Soes terberg heeft dezelfde behandeling In de andere gemeen ten moet Seist extrakosten maken voor persinstallatie e .a. De Voorzitter merkt den heer Buijs op dat het niet gaat om 1 cent meer per L13 geleverd gas, doch over de vraag wat de gemeente Soest van deze cent zou kunnen ontvangen. De heer Buijs begrijpt de vraag van Soest en zal de motieven welke hij gehoord heeft overbrengen, doch ver- Klaart nogmaals dat de gascommissie zijner gemeente tot inwilliging van de vraag geen aanleiding vindt, om reden er niets tegenover staat, Dan is de vraag gesteld in plaats van 2 af te schrijven, een meer normaal gebruikelijk afschrijvings percentage in het contract vast te leggen. De heer Buys zegt dat ook deze vraag eenzijdig is» Ook hier staat niets tegenover. De heer Kerkhoff zegt dat tegen inwilliging van aeze vraag Zeist wederom een 10-jarige concessie ver krijgt De

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 32