iu\. v 4 v L n i- rbonden aterlei- uit de orden be. gentie het web de Heidf.1! gedeeld, 1 getrokkei i een gebr|j« de loop e Amers- aanneem- rdekken schuil- aald met ohaffen oeve van /an H.Al-l uitbreij achtgenoiji lt niet Lding i. ling van 3. tegen irbij Hifi* Lchting aan Jhxll aekomen, deze Mii' leeft ge- swegen V e r 1 /aarin 1, hebbei}| rgunning ;teur üe- dat heA lie wegebj ;atie wi eren be- BESLISSING Besloten wordt een en ander ter kennis te brengen van het Bestuur van het Waterschap Middelwijk en aan aen Directeur van Gemeentewerken te berichten dat in de toekomst de sloot deugdelijk geschouwd wordt. Besloten wordt den laat sten termijn ad y'.jj 2Ö,= uit te betalen. Aan den Raad zal onderhands verzocht worden het ere diet te brengen op J .300,=. het College geeft de voorkeur aan 4 vierdeelige kasten en 1 éenaeelige. Aan H.Altena zal worden bericht dat het College wil medewerken hem het jachtrecht te verlengen en tevens uit te breiden in dien zin, dat het terrein begrensd wordt door het rijwielpad loopende vanaf den Wiekslooterweg tot Zomers Buiten, de spoorlijn Soestduinen-den Bol der en de spoorlijn den Bolder naar punt van uitgang Aan jachtrecht over het geheele gebied zal 30 per jaar verschuldigd zijn. Besloten wordt afschriften te vragen van die stukkerji die noch van de zijde der gemeente, noch van die der adressanten, maar van andere instanties zijn ingeko men. Ka ontvangst der stukken zal over de vraag, of een vertegenwoordiger zal worden aangewezen voor bijwoniiji der zitting van den Raad van State, worden beslist. Aan de P.U.B.M. mede te deelen, dat de gemeente geen beschikking over de getraceerde wegen heeft en op het schrijven niet kan ingaan zoolang de gronden nie zijn overgedragen. Afdeeling en No. I/7 oij- v Lioi~ 1/ *M- V i&ij-. 1/ aJj- Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 332