Volg num mer Korte inhoud Afzender of voorsteller Datum 525 Gedeputeerde Sta ten 526 527 528 529 Gemeente-Secreta- xis Directeur Gemeent^ lijk Gasbedrijf De Voorzitter Directeur Gasbedri Jf staan om aan het verzoek van de P.u, E.M. tegemoet te komen. deelen in antwoord op het schrijven dd. 7 Mei j«l. inzake molest ver zeke ring van bijzondere scnolen mede, dat deze aangelegenheid na overweging van de voor- en nadeelen aan den ge meenteraad ter beslissing moet worc voorgelegd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de gemeente eventuee uitsluitend haar eigen belang bij de bijzondere schoolgebouwen en hun in ventaris behoort te verzekeren en d alsdan op de een of andere wijze dies te worden vastgelegd, dat de bijzond' re schoolbesturen nimmer tegenover de gemeente eenig recht terzake van de molest-risicoverzekering kunnen doen gelden. doet een schriftelijk voorstel tot ie geling van de verlofdagen van het personeel bij den Distributiedienst., De regeling komt neer op gedeeltelij-1 ke toewijzing van verlofdagen en tot toekenning van gratificatiën voor niet te verleenen verlofdagen een er ander overeenkomstig de bedragen op de bijlage, behoorende tot het voor stel, vermeld. vraagt goedkeuring op eenige door hem genomen maatregelen in verband met den steeds moeilijker wordenden aankoop van materialen. De Gascommissie geeft gunstig advie vestigt er de aandacht op, dat de erfpachtscanon, groot ƒ.18,=, ver schuldigd door J.v.d.Broek voor het aan de Beckeringhstraat gelegen pel ceel, kadastraal bekend als sectie 1 no.4825 in verband met de op 14 Jan ari 1941 plaats gevonden hebbende overdracht, evenredig behoort te woi den verminderd tot ƒ.0,64. verzoekt goed te keuren, dat de mum gasmeters om de twee maanden gelief1 worden, zulks in verband met de om standigheid, dat het aantal geplaat ste meters zeer snel stijgende is. De Gascommissie brengt gunstig a v_ uit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 333