Volg num mer Afzender of voorsteller 533 3e Afdeeling 534 Ged .Staten Datum 535 536 Diaconie Hed.Herv. Gemeente Soest DirGem.werken 537 538 539 A.v.Hornsveld Soest Diaconie ITed.Herv. Gemeente C.N.v.d.Flier,Pr. Berhh.ln.11 Soest Korte inhoud deelt mede dat Gerard Stephanus Chrisstoffels op 1 Mei 1941 moest worden opgenomen in de inrichting voc krankzinnigenverpleging "Zon en Schild" te Amersfoort. deelen mede, dat in de Wieksloot naijl j hare uitmonding in de Praamgracht eet! dam met duiker is gelegd, vermoede!}' zonder toestemming van Burgemeesterj en Wethouders. Aangezien deze duikei niet aan redelijke eischen voldoet, wordt verzocht de noodige maatregelei te nemen, dat ter plaatse een andere duiker wordt aangebracht met een mii dellijn van 1 M.waarvan de bodem ii gelegen op 1.25 M N.A.P. De kos verzoekt te willen berichten of het College bereid is mede te werken aani een regeling omtrent huurbetaling aai haar door H.Kraai. bericht omtrent het toegezonden schr« ven van Notaris A.0.Dammers inzake het niet kunnen overdragen van 10 grond, deeluitmakende van den grond- afstand van J.A.v.d.Breemer aan den Korte Melmweg. Voor de gemeente word' het momenteel niet van belang geoor deeld om de stroowelke 6 M2 groo zou zijn, in bezit te hebïïen. verzoekt huurverlaging te bevorderen van de door hem bewoonde woning Nieuweweg 63. deelen mede vanaf 1 Juli 1941 de jaai" lijksche bijdrage in de kosten verbon den aan de verpleging van D.Kuyper i« de Inrichting 's Heerenloo te Ermelo niet meer te kunnen bijdragen. beklaagt zich over den toestand, waat' I in het trottoir langs de Pr.Bernhard laan verkeert. De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven da. 16 Juni 1941 no. Beslot het sc aan te rioolb van de der te Aan de voerin tevens op de zet to Beslot over d derhou Beslot dat he stelle dragen is oms Het Co tiveer Aan he beslis Van de Adressj rappor-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 339