■"fr, rr- r BESLISSING Afdeeling Aanmer en No. kingen anus moest ahting vol i en De kosten worden voor rekening der gemeente genomen 3loot nab| gracht eet 3rmoedel| ^meester se duikei roldoet ratregelei ;n andere een mid bodem i l of het >rken aai ;aling aai iden schr.il inzake an 10 n grond- aan den nte woxdi g geoor- M2 groo vorderen ing 1 de jaar- verbon- Kuyper i| e Ermelo and, waa?' Bernhardj' ierom- ven dd. Besloten wordt den heer G.H.D.Insinger te Baarn met het schrijven van G.S. in kennis te stellen en hem aan te schrijven de duiker te voorzien van ruimere rioolbuizen en wel met een middellijn van 1 M. waar van de bodem is gelegen op 1.25 N.A.P. een en an der ten genoege van den Dir.v.Gem.werken. Aan den Dir.v.Gem.werken zal het toezicht op de uit voering van het werk worden opgedragen, terwijl hem tevens opdracht gegeven zal worden in den vervolge op de naleving van het Prov.Wegenreglement nauwge zet toezicht uit te oefenen. Besloten wordt de Diaconie te berichten dat H.Kraai over de verplichting tot huurbetaling zal worden on derhouden. Besloten wordt J.A.van den Bremer mede te deelen dat het College zich op het standpunt moet blijven stellen dat de grond aan de gemeente wordt overge dragen zooals in de geteekende afstandsverklaring is omschreven. Het College acht huurverlaging der woning niet gemo tiveerd en besluit afwijzend op het verzoek. Aan het Bestuur der Woningbouwvereeniging van deze beslissing kennis te geven. Van de mededeeling is kennisgenomen, Adressant te antwoorden conform den inhoud van het rapport van den Dir.v.Gem.werken. ó/i. t I je 6/i.i 6 O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 340