Volg- num- Afzender of voorsteller rner Datum Korte inhoud 540 Ver .Wijkverpl.Huis ter Heide 541 Insp.Bouw- en Won, toezicht 542 DirGemwerken 543 544 545 Gem.secretaris P.D.v.Vaerenberg, Soesterberg Voorzitter verzoekt in principe medewerking t< willen verleenen voor de verpleging van Cornelia van leeuwen in het san torium Heliomare te Wijk a/Zee. Er wordt bijgedragen door den vader, S v.Leeuwen, door het Middenstandsfoi "Santos" en de Vereen. "Wijkverpl.Hui ter Heide" stelt naar aanleiding van het rappor van den heer Fortuyn Harreman i.v.m, het zonder vergunning bouwen van een loods door R.van Suydam c.s. te Soes terberg voor deze aangelegenheid te deponeeren. deelt mede dat het in verband met de buitengewone omstandigheden noodzak' lijk is dat eenige werklieden met an der werk worden belast en verzoekt mogen vernemen of het college zich hiermede kan vereenigen. vraagt onder overlegging van diverse offerten machtiging tot aankoop van 10.000 bedrukte enveloppen (groote venster) bij de Ver.v.Hed.Gemeenten voor den totaal prijs van 79,50 en 5.000 bedrukte kleine vesnterenvelcp< pen bij de firma Samsom voor de pri jl van 28,50. Voorts vraagt de Secretaris de goed keuring op zijn voornemen om ten be hoeve van het magazijn der Secreta rie in bestelling te geven de aan koop van stencils, stencilinkt en cyclostylepapier Verzoekt wegens zijn gedeeltelijk U stel voor halve dagen werkzaam te gen zijn bij de werkverschaffing. stelt voor in afwachting van de to" standkoming van het nieuwe collectie arbeidscontract aan de losse arbei ders in dienst der gemeente een t:: lijke duurtetoeslag te verleenen vn> 10 io op het normale weekloon, inga; de over de thans ingetreden werkwe

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 341