[I 1' BESLISSING XV\. l> de tot 11 ollectief 1 arbei- 1 een tij^l enen vüfl 1 inga; werkwe Afdeeling en No. Aanmer kingen king t< pleginf bet sars eeEr ader, S. andsfor rpl.Hui I Het College besluit aan de adresseerende vereeni- I ging mede te deelen, dat voor de verpleging van pa- tiente geen medewerking der gemeente is te verwach- I ten. t rapport n i.v.ir, van een te Soes beid te 1 Besloten wordt deze aangelegenheid te deponeeren, Aan den heer Fortuyn Harreman zal worden verzocht I na kennisneming van het dossier zich met den Baurat Ein^mal te verstaan en deze zijdelings te verzoeken S maatregelen te willen nemen ter voorkoming van moei B lijkheden bij het afgeven van verklaringen door zijn I ondergeschikten. po i met del noodzaken n met anj rzoekt tj e ziek i" Aan den Directeur te antwoorden, dat het College j zich vereenigt met den voorgenomen maatregel. diverse; oop var 1 groote neenter f9,50 en renvelc de pri jt De gevraagde machtigingen worden den Secretaris 1 verleend. ie goed 1 ten be 1 ecreta- e aan- 1 kt en elijk 1 am te w 1 fing. 1 Besloten wordt adressant te berichten, dat hij zich 1 Maandag a.s. bij de werkverschaffing kan melden. Om- 1 trent zijne werkzaamheden en het te verdienen loon wordt door den Wethouder overleg gepleegd met den heer Schenkenberg van Mierop. Wordt besloten. v^r' 1 ■"X X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 342