Volg num mer 548 549 550 551 552 553 Afzender of voorsteller Voorzitter Secr.Genfv/h Dep. v .BimnenlZaken 's-Gravehhage Onderl.Risico-Ver van Nederl.Gem. DirGem.werken Datum Korte inhoud Commissaris der Provincie Weth.Hilhorst stelt opnieuw aan de orde de tijde lijke loonsverhooging van het losse personeel hij Gem.werken en het Gag. bedrijf waaromtrent in de vergade ring van 20 dezer een besluit was g«, nomen. De vraag is of de loonen zon; der uitzondering met 10 moeten worden verhoogd. deelt mede, dat kan worden gerekend op een voorschot uit 's Rijks kas van ten hoogste 26.000,= voor hen stelling van de 78 woningen van "Ons Belang". zendt agenda voor de op 1 Juli 1941 te houden ledenvergadering met ver slag en jaarstukken over 1940. doet een voorstel in verband met de gunning van het behangwerk in de wo ningen van het complex "Ons Belang". Hij stelt voor het werk op te dragen aan de firma Hart te Utrecht voor een plakprijs van 0,20 per rol enj 35 io korting op de papierprijs van de catalogus. De Voorzitter is van gevoelen dat het werk aan een Soester firma moet worden opgedragen i.c.Wed.van Ee, voor de prijs van 0,28 per rol (plakprijs) geeft den Burgemeester eenige richt* lijnen met betrekking tot het geven van vergoedingen aan ingezetenen we* gens ontruiming van woning in de om* geving van vliegvelden. De Burgemeester stelt voor van ge meentewege aan een drietal inwoners te Soesterberg een vergoeding toe tl kennen aangezien deze binnen de ge meente verhuisd geweest zijn en wel als volgt: H.WijnandsPostweg 44, 25,=; A.J.J.v.Marle, Banningstr. 52 100, E.OostenbruggePostweg, 70 50,=. deelt mede dat W.Steenka^mp voor he" spitten van een gemeenteterrein op •t Hart een zeer slecht loon heef^ kunnen behalen en stelt voor hem voor het omspitten van het terrein in

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 347