BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen e tijde- et losse het Gaa srgade- Lt was enen zon, oeten gerekend £s kas toor her^ van ili 1941 net ver- 10. I met de .n de woi Belang" ;e dragen voor rol enj .js van sn dat •ma moetl m Ee, rol ;e richt: geven ;enen we- .n de om» ran ge- .nwoners Lg toe tl l de ge- i en wel >g 44, .ngstr. PostwegJ voor he' *ein op l heeft hem errein in Besloten wordt: 1e. het "besluit ten aanzien van de loonen van het losse personeel van 20 dezer in te trekken. 2e. opnieuw te "besluiten de loonen te verhoogen door verstrekking van een tijdelijke toelage er wel als volgt: 5 io op het uurloon van 52 cent en hooger. 10 ia op het uurloon beneden 52 cent. Kennisgenomen. Kennisgenomen. Besloten wordt het werk te gunnen aan Wed.van Ee voor de plakprijs van 0.28 per rol. Besloten wordt de bedragen uit te keeren en ten laste der gemeente te nemen. Oonform het voorstel besloten. Bit besluit aan be trokkene mede te deelen en afschrift der mededeelin te doen toekomen aan den Bir.v.Gem.werken. 1ns*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 348