Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 554 555 Dir G-emwerken J.A.Wen-bink, ar chitect, Baarn 556 Dir.v/d Rijksdiens voor de Werkver ruiming 557 Insp.Politie 558 Weth.G-asille in totaal te vergoeden een "bedrag van 75,= uitmakende 0,75 per roede zendt de voorwaarden verbonden aan den grondafstand door R.Woudenberg ter verbreeding van den Noorderweg, verzoekt in principe vergunning: a. tot het bebouwen van een terreii aan de Rademaker straat nabij dei YerlSchoolweg te Soesterberg. b. voor het maken van een achw^ter- uitgang naar den Yerl.Schoolweg, De Dir.v.Gem.werken rapporteert dd, 17 Juni 1941 dat het verzoek onder a in overweging kan worden genomen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, terwijl voor het on der b genoemde een duidelijke situ-J atielfeekening wenschelijk wordt ge acht stelt voor toe te treden tot een nieuwe regeling inzake het verstrek ken van gelden aan de ïled «Heide Lv ter betaling van loonen en overige kosten van werkverruimingsobjecten, waarbij de gemeente als "centrale gemeente" optreedt, zendt eene opgave in van het door di gemeentepolitie over de maanden April en Mei 1941 verrichte over werk. vestigt er de aandacht op dat hem gebleken is dat de Dir.v.Gem.werker zonder toestemming van het College noch van den Weth.v.Gem.werken bij de verbreeding van de F.C.Kuyper- straat bij de perceelen no.6, 8, 11 en 12 werkzaamheden heeft laten vei; richten, bestaande uit het leggen van tegels, die niet in zijn desbe- treffend rapport waren vermeld en waartoe door het College niet was besloten. Hij stelt voor den Direc teur schriftelijk ter verantwoord!^ te roepen. De voi spoed: ter t« Beslo' verzoi geen kenin van h den e< hij d' Beslo' den. De ov< king i zal d< regel: Wordt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 349