BESLISSING bedrag ),75 per Lden aan Ldenberg irderweg, ning: l terrein abij dei rberg, chWA-ter- hoolweg, eert ddj k onder genomen, rden het on- ke situ- ordt ge- t een verstrek eide My overige a jecten,/ atrale door d| aden over at hem i.werken Jollege een bij ayper- 8, 10 aten vei .eggen l desbe- ild en it was l Direc- woord: I De voorwaarden worden geaccepteerd. Besloten wordt spoedig de afstandsverklaring te formuleeren en ter teekening aan Woudenberg voor te leggen. Besloten wordt adressant te berichten dat op zijn verzoek, zooals dat is gedaan ,door het College geen beslissing kan worden genomen, aangezien tee kening en toelichting geen duidelijk beeld geven van hetgeen zal worden gebouwd. Getracht moet wor den een behoorlijke hoekoplossing te vinden, wil hij de medewerking van het College verkrijgen. Besloten wordt tot de nieuwe regeling toe te tre den. De overuren zullen worden uitbetaald. Met betrek king tot de betaling van overuren aan den Adj.Insp zal de Burgemeester voor de toekomst een betere regeling treffen. Wordt besloten. Afdeeling en No. tUiL Aanmer kingen A j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 350