Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 562 563 InspvLi ohopvo 2e Insp. BestStOpenlucht theater Soest 564 entr.Ver.voor Schoolwerktuinen in Nederland 565 Voorzitter 566 ï.v.d.Heuvel 567 W.Lastdrager,Bussun geeft eenige aanwijzingen van alge- meenen aard voor het schoolzwemmen. verzoekt in een gemotiveerd adres voor het komende seizoen op grond van art.3e van de verordening op de heffing van een vermakelijkheidsbe lasting, vrijstelling van belasting subs.subsidie tot gelijk bedrag der belasting, teneinde het stichtings bestuur in staat te stellen vier too neelvoorstellingen te doen geven dooi het tooneelgezelschap "de Vereenigde Haagsche Spelers" onder leiding van Pierre Balledux. deelt mede een opleidingscursus voor leiders van schoolwerktuinen te zul len geven. Verzocht wordt iemand te zoeken, die dezen cursus kan volgen. De cursus is gratis, doch de kosten voor de excursies zijn voor rekening van de cursisten, eventueel van de gemeente stelt voor de pensioensgrondslagen vast te stellen van de hieronderver- melde onderwijzeressen en wel van: 1e. Mej.A.G.Koopmansonderwijzeres aan de o.l.school te S'berg ing. 1 Jan.1941 op 2151,=. 2e, Mej.A.B.Ploegsma, onderwijzeres aan de o.l.school a/d Beetzlaan ing.1 Maart 1941 op 1315,=. aeeft een klacht ingediend over de watervoorziening van het perceel Ferd 3uycklaan 6. Blijkens een rapport van len Dir.Gem.werken van 19 Juni 1941 is deze klacht gegrond. Hij adviseert bot het uitzenden van een aanschrijving' deelt mede, dat het allerminst in zijïï bedoeling heeft gelegen de bouwveror-j dening te ontduiken en verzoekt als nog in de gelegenheid te worden ge steld om vergunning voor de verbou wing te vragen. De Dir.v.G-em.werken adviseert op dit verzoek gunstig onder het noemen van enkele noodzakelijke voorwaarden dd. 21 Juni 1941 corr.no19/21

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 355