Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 568 569 570 571 572 573 .v.Breukelen,K. Hartweg 29 Soest Dir .Gem. werken J.Vos Insp.v.Politie Best.St.Engendaal school Insp.Volksgezond heid 574 E.J.ten Raa, Soest verzoekt verlenging van de hem dd. 8 Aug.1939,'no.1/1613 verleende bor» vergunning. De Dir .v.Gem.werken rapporteert, dat zulks op grond van de bouwverordenil niet mogelijk is, zoodat het verzoet ware af te wijzen. rapporteert dat het R.K. Kerkbestuur van de Parochie van den H.Carolus Borromeus niet heeft voldaan aan de aanschrijving dd.24 Februari 1941, no.879, tot verbetering van het Kex gebouw. vraagt een verlof A voor de ooste lijke localiteit (serre) van het per ceel van Lyndenlaan 10. zendt voorschot-declaraties in tot een bedrag van 84,87. deelt mede, dat het accoord gaat mej de plannen ter verbetering van de I speelplaats, n.1.330 M2 tegelbedekk en het overige deel van de speel plaats te egaliseeren en beter te doen afwateren. Verzocht wordt de noodige gelden ter beschikking te stellen en het werk zoo spoedig mo gelijk te doen uitvoeren. zendt antwoord op de vraag van het Ooilege, hoe moet worden gehandeld met het verleenen van bouwvergun ningen nu door den Algemeen Gevol machtigde, gelet op de materiaalpO' sitie, practisch geen vergunningen meer worden afgegeven. Uit dit antwoord en het bijgevoegd rapport van den Dir.v.Gem.werken blijktdat normaal met het verleenef van de Gemeentelijke bouwvergunnine- moet worden doorgegaan, ongeacht dei meerdere controlewerkzaamheden, dij hieruit voor Bouw- en Woningtoezici. voortvloeien. verzoekt schadeloosstelling in ver band met het feit, dat het door 61 bij de houtverkooping door JJot.Dam- mers, gekocht perceel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 357