n n aJ\- 1*' 1^ aJi BESLISSING Conform het advies van den Dir.v.Gem.werken wordt afwijzend op het verzoek "beschikt. Blijkens mededeeling van den Voorzitter van het Kerkbestuur aan den Burgemeester zijn de werken reeds aanbesteed. Op grond van deze mededeeling wordt besloten een afwachtende houding aan te nemen. Het verlof wordt verleend overeenkomstig het be sluit hiernevens als bijlage gevoegd. De declaraties worden goedgekeurd Besloten wordt 827,= ter beschikking van het schoolbestuur te stellen. Kennisgenomen. Tot restitutie van 0,84 wordt besloten. Afdeeling en No. rb 13. 1/ MJ- Lf 'V ()i Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 358