Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 575 Ged .Staten 576 Ged.Staten 577 Willem Arntsz Stichting,Utrecht 578 579 580 581 Afd.financiën Best .Vrijw.Brandw, te S'berg Chemische Fabriek Wed.P.Smits en Zn N.V.Drinkwaterl, My aanwezig bleek te zijn. De Dir.v. Gem.werken adviseert dd.21 Juni 1911 deelen mede, dat het geen aanbevelin verdient bij het vaststellen van een verordening op de heffing van rech ten voor inenting tegen typhus en paratyphus af te wijken van de door den Secretaris-Generaal van Binnen» landsche Zaken gegeven aanwijzingen, verzoeken te willen mededeelen of e: bezwaren bestaan tegen een besluit van den raad van Utrecht betreffend toekenning van een tijdelijke toela ge aan het gemeentepersoneelvoor zoover dit betrekking heeft op het personeel van den keuringsdienst voor waren. verzoeken per week 0,50 zakgeld te willen verstrekken ten behoeve van den armlastige krankzinnige G, Abelman. legt in verband met de beslissing van 24 Juni j.1. het nieuwe collec tieve arbeidscontract over. verzoekt machtiging te verleenen tol aankoop van eenige materialen bij de; fa.P.H.Kaars Sypestyn te Krommenie tegen een totaal bedrag van 30,6!' deelt mede, dat de prijs voor de schilleboeren en leurders met inganjl van 23 Juni 1941 voor goede kwali teit beenderen is vastgesteld op 3,95 per 100 K.G.afgehaald. Ver zocht wordt de inwoners op het dril gend noodzakelijke van het bewaren en afleveren van huishoudbeenderen te wijzen. deelt mede, dat zij de kosten, ver bonden aan het leggen van een 100 m.m. hoofdleiding in weg no.104'be- begrodcen op 1002, zonder herstel van straatwerk. Deze uitbreiding brengt de noodzakelijkheid mede, d einde van de hoofdbuis in d|^asweg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 359