Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 48 Best.St.Engendaal- school verzoekt onder doorzending van een brief van den Onderwijsraad een des kundige aan te wijzen voor het ge deelte van het perceel Molenstraat 8, in gebruik bij de school voor g.l.o. Door het schoolbestuur is aangewezen de heer G.v.d.Hoef. 49 Afd.financiën ter secretarie deelt mede, dat de door den raad aangewezen leden en plaatsvervan gende leden van de commissie voor georganiseerd overleg op den eer sten Dinsdag in September j.1. zijn afgetreden. 50 Hoofd openb.sch. a/d Beetzlaan, openb.sch.a/d Mid- delw.str. en openb uloschool zenden het jaarverslag in over het jaar 1940. 51 J.Bok en J.Wijn hof f, Soest verzoeken beschikbaarstelling van een boom voor brandstof. De Dir.v. Gem.werken brengt hieromtrent rap port uit bij schrijven dd.14 Jan. 1941no.1463. 52 Centraal Beheer, Amsterdam deelt mede, dat m.i.v. 1 Januari 1941 het personeel van den lucht beschermingsdienst en den distri- hnti «dienst buiten de wettelijke ziekteverzekering valt. Een vrij willige verzekering voor dit perso-j neel is wel mogelijk. 53 Dir.Gem.werken deelt mede, dat de kantonnier N.van Ooyen sinds 5 December 1940 ziek is 54 G.L.Stehouwer Wilhelminalaan 17, Soest vraagt terugbetaling van huur voor grond aan de Yerl.Talmalaan over de jaren 1939 en 1940.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 35