f LftapT' v A <-/ 5 aJv 1* (m*7J BESLISSING Afdeeling en No Aanmer kingen Het College is van oordeel, dat voor deze gemeente geen aanleiding bestaat een verordening te doen vaststellen en besluit de correspondentie te depo- neeren. Tegen het besluit bestaat geen bezwaar. yOt b! 0 Op het verzoek wordt gunstig beschikt. Het nieuwe collectieve arbeidscontract wordt ingaan de met de week eindigende 21 Juni j.1. door de ge meente aanvaard. De machtiging wordt verleend. Van de mededeeling wordt kennisgenomen. Besloten wordt de inwoners nogmaals te wijzen op de drin- igende noodzakelijkheid van het bewaren en afleveren «~an huishoudbeenderen. et College is van oordeel dat de verbinding van de hoofdleiding in weg 104 met de bestaande leiding in fien Plasweg tot de verplichting van de N.V.Drinkwa terleiding My behoort. Besloten wordt aan de Directie te verzoeken de kosten voor rekening harer Vennoot schap te willen nemen. V «ij- t» (i tii 0 6

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 360