Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 582 583 584 585 586 587 588 G-em. secretaris VerYr ijwBr andwv "Soesterberg" J.H.Benschop G-ern."bedrijven Amersfoort 589 Prov.TJtr.Ver.tot bev .hy g .v .moeder en kind Centr.Verificatie bureau Idem K-rKlinkert Plasweg en de geprojecteerde leiding in weg no.104. De kosten van dit ge. deelte wordt op 362,= begroot. De Dir.Gem.werken is blijkens zijn rap. port van 20 Juni 1941, no.1445 van oordeel dat laatstgenoemde kosten door de N.V.en de gemeente elk voor de helft moeten worden gedragen. vestigt er de aandacht op, dat nog een beslissing moet worden genomen omtrent een onderverhuring van het bovengedeelte van het perceel Amersi str.no.12 aan een der agenten van politie. Het bedrag der huur en de datum van ingang zal moeten worden bepaald. zendt in een overzicht van de inkom, sten en uitgaven over het jaar 1940 vestigt de aandacht op de noodzake lijkheid de polis voor de reconstrw tieverzekering te wijzigen en stelt de vraag of het verzekerde bedrag niet moet worden verhoogd. zendt de kostprijsberekening over 1940, waaruit blijkt, dat de door q« ze gemeente te betalen gasprijs ovei het tijdvak van 1 Mei 1941 t/m 30 April 1942 3,5460 A per M3 bedraagj zendt jaarverslag over 1940 in. ?De bove: 12 word- *ver"goed: 'steld V! zendt een rapport van kasopneming e? controle administratie van het Gas bedrijf op 10 Juni 1941, zendt een rapport en een proces-ver baal van opneming van boeken en kas van den gemeente—ontvanger op 11 Juni 1941 verzoekt vergoeding van de waarde van zijn rijwiel, hetwelk gestolen is toen hij, tewerkgesteld bij de ^0roUlirSi?ill44?d0e&a5S^tervIStae,1|| natuurbad verrichtte. De reke: Beslote bestaan bedrag Kennisg j te bren Kennisg I Kennisg Kennisg Beslote ge van stuur v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 361