Volg num mer 590 Afzender of voorsteller I 591 592 Dir.vGem.werken Weth.Openb.Werken Datum Korte inhoud Dir .Gem.werken zendt diverse voorschotdeelaraties in tot een toaalbedrag van 80,56, deelt mede dat het niet mogelijk is te voldoen aan de voorwaarde tot grondafstand voor wat "betreft het plaatsen van ijzeren hekken langs dei Noorderweg. Hij stelt in dit verbani voor aan de grondeigenaren met wien het plaatsen van een ijzeren hek is overeengekomen een schrijven te rich ten dat de gemeente niet in staat is de overeengekomen voorwaarde na te komen, en daarom de vraag stelt ge noegen te willen nemen met de afzet ting van het terrein door gebruikma king van gezaagde eikenpalen voorzien van harmonicagaas en beplanting ach ter de afrastering met ligustrum. De deel! worden i tie ad worden weiland Het voos biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie-j zen. Gelet oi 1 Juli 1 1/1692 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 363