I Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 593 DirGem .werken adviseert naar aanleiding van het verzoek van J.Starmans, arhitect van het R.K.Aartsbiscom Utrecht om rui ling van grond bij het Drift je. Voor gesteld wordt te berichten, dat op het voorstel niet kan worden inge gaan, omdat in het voorstel geen re kening is gehouden met de onopgelos te vraagstukken van uitweg voor de perceelen aan het Drift je en omdat door adressant geen rekening is ge houden met de door den Raad vastge stelde exploitatieverordening. 594 3e Afdeeling op 17 Juni 1941 moest ter verpleging in de ihrichting voor krankzinnigen verpleging Zon en Schild te Amers foort worden opgenomen Anna Cornelia Koestal gescheiden van echt van Jo— han Cornelis Dogger wonende Kerkpad Z.Z.102. Gevraagd wordt de kosten van verpleging voor rekening der ge meente Soest te nemen. 595 Centr.Burinzgem beh.v.gem.pers aangelegenheden geeft in overweging toetreding tot de gemeenschappelijke regeling te bevorderen. 596 H.Prosman deelt mede, dat ze haar benoeming als gemeentevroedvrouw aanneemt. Tevens verzoekt zij haar jaarwedde te willen verhoogen. 597 Burgemeester vraagt machtiging aan de N.V.Noord- hollandsche asbestfabriek v/h J.de Boer en Co te Amsterdam overeenkom stig de betalingsvoorwaarden wegens levering van een motorbrandspuit 50 io van de aankoopsom ad 3650, zijnde f 1825,=, uit te betalen. 598 Best.Buurtver Soest Zuid beklaagt zich in een adres aan den Raad over de wijze van uitreiking der distributiebewijzen n.l.^dat deze uitreiking slechts op een plaats geschiedt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 367