BESLISSING V \frf vfxJir- Afdeeling en No. Aanmer kingen Conform het voorstel van den Dir.Gem.werken wordt besloten. 7' n.qgj rGoa.a re*; "t d rieqn.:i79a o iiiao a 010- C J Is ,_St9700 9.J 7oro ira© no erzrz ieo Vcï 3 3 3 0007 .38"' 0 7 97 ÜSc j.11 0 700V 73 c 7 OOO iT 70" ilJVUO'. 3: De kosten worden voor rekening der gemeente genomen. Besloten wordt voorloopig niet tot de gemeenschappe lijke regeling toe te treden. Yan de mededeeling wordt kennis genomen. Omtrent het verzoek tot herziening van de aan de betrekking-ver bonden jaarwedde wordt besloten de mogelijkheid tot herziening der jaarwedde wederom onder het oog te zien. De desbetreffende stukken, toen het de verhoo ging van de jaarwedde van de voorgangster betrof, worden bij het College ingewacht. De machtiging wordt verleend. Lj< ijl Besloten wordt het adres bij de ingekomen stukken den Raad aan te bieden, met voorstel het voor kennis geving aan te nemen en het ter afdoening te stellen in handen van den Burgemeester als zijnde alleen volgens art.15 der Distributiewet in deze competent. r> c c\ rr. o. w w fj. i "~7 T'I 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 368