X X BESLISSING iX VljV Afdeeling en No. Aanmer kingen Als deskundige van de zijde der gemeente wordt aan gewezen de heer W.C.van Goor, Dir.v.Gem.werken V 3o f. Besloten wordt ter aanwijzing door den raad de vol gende aanbeveling aan te bieden: J.H.Hom en P.Beekman, Leden. J.Nooder en J.Stroband, Plaatsvervangende leden. Kennisgenomen. Aan adressanten te berichten dat hun verzoek niet kan worden ingewilligd. Besloten wordt bij Centraal Beheer een vrijwillige verzekering voor bedoeld personeel te sluiten. Aan N.van Ooyen wordt met ingang van 5 December j 1. ziekteverlof toegekend tot 1 Februari a.s. of zooveel korter als de ziekte geweken is. Aan den Dir.v.Gem.werken te vragen de reden van vertraging dezer melding. 1 «TV #4.1 Besloten wordt adressant te berichten dat thans niet meer aan zijn verzoek kan worden voldaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 36