Volg num mer Afzender of voorsterier Datum 600 DirGasbedri jf 601 Best.Ver.tot bestr der T.B.C.te Soest 602 UVGer of abr.Zeist 603 DirGem.werken 604 605 A..v.Asch-Reijerse W. J.Drijber verzoekt ontheffing van betaling van leges, daar een gashouder z.i. niet als een "gebouw" ih den zin der Wo ningwet is te beschouwen. Korte inhoud vraagt een bijdrage in de ten over het tweede halfj behoeve van de navolgende Mej.T.Boerma, een hedr.v B.J.Damming, Tj.Hoekstra, L.E.Majoor, E.Smid, M.J.Vervat, M.C.Jekel, IJ. J.v. Woerden, Totaal verpleegkos- aar 1941 tei patiënten: 191,60 430,98 345,60 533,60 438,60 483,60 393,16 393,16 3210 3ö verzoekt opgave van tijd en plaats van dagelijksche aanmelding ingevolge de wachtgeldregeling. rapporteert omtrent verbouw aan het perceel lange Brinkweg 47 ten behoe ve van de Brandweer, met voorstel de uitvoering der werkzaamheden op te dragen aan den heer W.v.d.Velden. verzoekt in aanmerking te komen voor een loonsverhooging van 6 verzoekt hem met ingang van 1 Mei'41 een tijdelijke vergoeding als bedoelc in artikel 17, 2e lid, van het Ambte narenreglement toe te kennen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 373